The list of Master's and Doctoral Thesis studies completed in the Food Engineering Graduate program is given below.

Datas has been taken from Ulusal Tez Merkezi database in August 2023.

Thesis No Author Year Thesis name (Original / Translation) Type
803914 HÜMEYRA ÇAVDAR 2023 Encapsulation of aqueous Hibiscus sabdariffa L. extract in food-grade high internal phase pickering emulsions stabilized by soy protein isolate
Sulu Hibiscus sabdariffa L. ekstraktının soya proteini ile stabilize edilen gıda sınıfı yüksek dahili fazlı pıckerıng emülsiyonlarda enkapsülasyonu
Master
800324 RUMEYSA BAYRAK 2023 Sulu enzimatik ekstraksiyon yöntemi ile ayçiçek yağı ve proteini eldesi
Sunflower oil and protein obtained by aqueous enzymatic extraction
Master
785942 GÜLAY AKKAYA 2023 Tahin-pekmez karışımlarının doğrusal olmayan reolojik davranışlarının incelenmesi
Investigation of nonlinear rheological behaviors of tahini-molasses mixtures
Master
783898 AYŞE MERVE CELLAT 2023 Farklı gaz geçirgenliklerine sahip ambalaj malzemelerinin toz formda ezogelin ve şehriyeli tavuk çorbalarının kalitesi ve raf ömrü üzerine etkileri
Effects of packaging materials with different gas permeabilities on the quality and shelf life of commercial powdered soup mixes
Master
780953 FERİDE SONVERDİ 2023 Farklı bariyer özelliklerine sahip ambalaj malzemelerinin bazı toz gıdaların kalitesi ve raf ömrüne etkileri
Effects of packaging materials with different barrier properties on the quality and shelf life of some powdered foods
Master
771365 ELİF FEYZA AYDAR 2022 Kars yöresine ait ata buğdayı Kavılca ve modern ekmeklik buğdaydan hazırlanan un ve ekmeğin fonksiyonel özelliklerinin ve sağlık etkilerinin incelenmesi
Investigation of the functional properties and health effects of flour and bread prepared from Kavılca wheat grown in Kars and modern bread wheat
Master
767459 HANDE YENİPAZAR 2022 Sustainable strategies to obtain protein from brewery wastes and evaluation of film forming properties
Malt atıklarından protein eldesi ve proteinin biyobozunur film üretiminde değerlendirilmesi
Master
755227 BATUHAN İNANLAR 2022 Yumurta bileşenlerinin kek hamuru reolojisine ve kek tekstürüne etkilerinin incelenmesi
Investigation of the effect of egg components on cake batter rheology and cake texture
Master
741152 PARNIA NAZARI 2022 Improvement of functional properties of chickpea flour and application in bakery products
Nohut ununun fonksiyonel özelliklerinin iyileştirilmesi ve fırıncılık ürünlerinde kullanımı
Master
740756 BEYZA VAHAPOĞLU 2022 Bioactivity and functionality of chickpea protein-spent coffee phenolic complex
Nohut proteini-kahve atığı fenoliği kompleksinin biyoaktivitesi ve fonksiyonel özellikleri
Master
737896 DİLARA NUR DİKMETAŞ 2022 Biological control of Aspergillus flavus growth and its aflatoxin b1 production by antagonistic yeasts
Antagonistik mayalar ile Aspergillus flavus gelişimi ve aflatoksin b1 üretiminin biyolojik kontrolü
Master
737832 SENA TÜTÜNCÜ ERTAN 2022 Encapsulation of oil-based cheese aroma by using spray-drying and efficience of microcapsules in model foods
Yağ bazlı peynir aromasının püskürtmeli kurutma yöntemi kullanılarak enkapsüle edilmesi ve model gıdalarda etkinliğinin belirlenmesi
Master
737494 ZEYNEP MERVE KAHVECİ 2022 Nar kabuğundan enzim ve ultrason destekli ekstraksiyon yöntemi ile fenolik madde ve pektin elde edilmesi
Enzyme and ultrasound-assisted extraction of phenolic compounds and pectin from pomegranate peel
Master
731795 ZEHRA MERTDİNÇ 2022 Bakladan ultrases destekli alkali ekstraksiyon ile protein eldesi: Teknofonksiyonel, ın vıtro biyoerişebilirlik ve ade inhibisyon özelliklerinin incelenmesi
Protein extraction by ultrasound assisted alkaline extraction from faba beans: Investigation of technofunctional, in vitro bioavailability and ace inhibition properties
Master
729839 AYŞENUR BETÜL BİLGİN 2022 DBUVC ve UVCLED ışınlamanın kiraz ve vişne yüzeyinde mikrobiyel inaktivasyona ve meyve kalite özelliklerine etkisi
Effect of DBUVC and UVCLED irradiation on microbial inactivation and quality attributes on sweet and sour cherry surfaces
Master
725993 FURKAN EDİZ HACIHASANOĞLU 2022 Evaluation on techno-functional, fatty acids and in vitro antioxidant activity of edible house cricket (Acheta domesticus)
Yenilebilir ev cırcır böceğinin (Acheta domesticus) tekno-fonksiyonel, yağ asitleri ve in vitro antioksidan aktiviteleri üzerine bir değerlendirme
Master
725922 SELİN ÖZHAN 2022 Development of pea protein agar based biodegradable film with the incorporation of essential oils
Esansiyel yağ ilave edilmiş bezelye proteini ve agar bazlı biyoçözünür filmlerin geliştirilmesi
Master
718195 ONUR ATLI 2022 Encapsulation of cumin seed oil in chickpea protein- maltodextrin matrix
Kimyon yağının nohut proteini-maltodekstrin matrisinde enkapsülasyonu
Master
683836 BÜŞRA KABATAŞ 2021 Ultrason destekli ekstraksiyon ile yer elmasından inülin üretimi
Inulin production from jerusalem artichoke by ultrasound-assisted extraction
Master
683431 MERT MUSTAFA EREN 2021 Ultrasound-assisted extraction of pectin from orange peels
Portakal kabuklarından ultrases destekli pektin ekstraksiyonu
Master
682615 SEÇİN BURCU SEZGİN 2021 Çeşitli bitkisel sütlerin mikrobiyal ve duyusal özelliklerinin incelenmesi
Microbial and sensory properties of various plant based milks
Master
676400 SEDA YAYLALI 2021 Pişirme parametrelerinin çilekli keklerin kalite özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of baking parameters on the quality properties of strawberry muffins
Master
663913 ELİFSU NEMLİ 2021 Improving the bioaccessibility of tomato pomace bioactives by excipient emulsion in bread and tomato sauce samples
Ekmek ve domates sosuna eklenen domates posasındaki biyoaktiflerin biyoerişilebilirliğinin eksipiyan emülsiyon ile arttırılması
Master
660644 MELTEM ECE GÜLHAN 2021 Effects of lentil flour on the quality of gluten-free muffins
Mercimek ununun glutensiz keklerin kalitesi üzerine etkileri
Master
658188 FATİMATÜZ ZEHRA SARI 2021 Effect of pretreatment methods on drying of pomegranate arils
Önişlem yöntemlerinin nar arillerinin kurutulmasına etkisi
Master
649408 PELİN AYHAN 2020 Seçili Türk peynirlerinin yapısal özelliklerinin ve duyusal profillerinin incelenmesi
Textural and sensory properties of selected Turkish cheese types
Master
642216 EMİNE SİMGE KARLIĞA 2020 Spirulina platensis'ten elde edilen biyoaktif peptitlerin enkapsülasyonu ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi
Encapsulation of bioactive peptides obtained from spirulina platensis and determination of their antioxidant properties
Master
637327 NİL IŞIK YEŞİL 2020 Characterization of carrageenan films incorporated with flaxseed oil
Keten tohumu yağı içeren karragenan filmlerin karakterizasyonu
Master
630656 TUĞÇE YILMAZ 2020 Bazı geleneksel fermente ürünlerin ekşi mayalı ekmek üretiminde kullanımı
Usage of some traditional fermented products in manufacturing of sourdough bread
Master
630636 NEFİSE BEGÜM KIRCI 2020 Evaluation of edible films with palmarosa oil as active food packaging for kashar cheese
Kaşar peyniri için aktif gıda ambalajı olarak palmarosa yağı ilaveli yenilebilir filmlerin değerlendirilmesi
Master
630632 DİLEK ERBİL 2020 Endüstriyel ve geleneksel yöntemlerle üretilmiş farklı pekmez çeşitlerinin bazı fizikokimyasal ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
Determination of some physicochemical and quality parameters of different type of molasses produced by industrial and conventional methods
Master
606021 ÖZNUR KARĞI 2019 Farklı orijinli kakao kitlelerinin bitter çikolata kalitesi üzerindeki etkisi
Effects of different geographical originated cocoa masses on dark chocolate quality
Master
601566 BUŞRA SARIAKÇALI 2019 Production of angiotensin converting enzyme inhibitory peptides by microbial fermentation
Mikrobiyal fermentasyon yöntemi ile anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü peptit üretimi
Master
601388 ASLI İNAL 2019 Kurkumin ile engerek otu yağının nanoemülsiyonunun eldesi ve in-vitro sindirim davranışının incelenmesi
Preparation of nanoemulsion with echium oil and curcumin and investigation of in-vitro digestion behaviour of nanoemulsions
Master
601309 BURCU CELEP 2019 Mikrodalga ısıtma ve geleneksel ısıtma yöntemi ile elde edilen deve sütü reçelinin duyusal ve reolojik özelliklerinin karşılaştırılması
Comparison of traditional and microwave heating on rheology and sensory properties of milk jams made of different milks
Master
600945 SEDA KUMCU 2019 Soğukta aktif mikrobiyal pektinaz üretiminin araştırılması ve optimizasyonu
Investigation and optimization of cold active microbial pectinase production
Master
596426 MERVE KAYA 2019 Taze meyve ve sebzeler için poliüretan bazlı ambalaj filmi geliştirilmesi ve taze brokoli ve kirazda uygulanması
Development of polyurethane based packaging film for fresh fruits and vegetables and its application on fresh broccoli and sweet cherry
Master
596262 OSMAN EROĞLU 2019 Farklı ambalaj malzemelerinin ve depolama sıcaklıklarının çiğ ve kavrulmuş fındıkların kalitesi üzerine etkileri
The effect of different packaging materials and storage temperatures on the quality of naturel and roasted hazelnuts
Master
581572 SAYNA ZAHEDINIA 2019 Functional properties of protein isolates and antioxidants of two local turkish cranberry bean varieties and in-vitro bioaccessability studies.
Türkiyeye özgü iki yerli barbunya çeşidine ait prtoein izolatları ve antioksidanlarının fonksiyonel özellikleri ve in-vitro biyoulaşılabilirlik çalışmaları
Master
569591 BETÜL ORHAN 2019 Yerel maya kültürlerinin anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü üretme potansiyellerinin incelenmesi
Investigation of the production potentials of the angiotensin converting enzyme inhibitor on local yeast cultures
Master
562516 İLKNUR İLHAN 2019 Sıcaklığa duyarlı poliüretan bazlı ambalaj filmi geliştirilmesi ve taze çilekte uygulanması
Development of thermally sensitive polyurethane based packaging film and application on fresh strawberry
Master
562028 İLAYDA HIZIR KADI 2019 Encapsulation of phenolic extract of pollen in chitosan coated liposomes and in-vitro bioaccesibility studies
Fenoliklerce zengin polen ekstartlarının kitosan kaplı lipozomlar ile enkapsulasyonu ve biyoyararlılık calismalari
Master
561368 CİHAN KAAN COŞKUN 2019 Sıcak gıdalarda soğutma hızının mikrobiyolojik gelişim üzerine etkisi
Effect of cooling rate on microbiological development in hot foods
Master
560612 SONAY MERVE GÜLAY 2019 The effect of heat treatment on the growth of Byssochlamys species
Isıl işlemin Byssochlamys türlerinin gelişimine etkisi
Master
559443 ELİF GAMZE AYGÜN 2019 Hardness removal from water through zein membranes obtained by electrospinning
Suyun sertliğinin elektroeğirme yöntemi ile elde edilen zein membranından geçirilerek uzaklaştırılması
Master
558853 ELİF GÜNEŞLİ 2019 Çevresel kaynaklardan izole edilen mayaların antifungal ve antibakteriyel etkileri
Antifungal and antimicrobial properties of yeasts isolated from environmental origins
Master
558817 ÖZDEN İLGÜZ 2019 Evaluation of the use of niaouli volatile oil incorporated edible films as active food packaging for kashar cheese
Niaouli uçucu yağı ilaveli yenilebilir filmlerin kaşar peynirinde aktif gıda ambalajı olarak kullanımının değerlendirilmesi
Master
558787 DİYAR SELİMOĞLU ÖZKAN 2019 Farklı çikolata çeşitlerinde şeker miktarının azaltılmasının duyusal özelliklere etkisinin incelenmesi
Investigation of sugar reduction with sensory analysis in different chocolates
Master
558669 SİNEM BETÜL CANİKLİ 2019 Düşük proteinli süt-bazlı fermente bir ürün geliştirilmesi
Development of milk-based fermented product with low protein content
Master
558254 ZEYNEP SALİHA GÜNEŞ 2019 Türkiye'de yetiştirilen yerel mercimek türlerinden protein izolasyonu, karakterizasyonu ve fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi
Protein isolation from local lentil varities grown in Turkey, and the investigation of functional properties and characterization of lentil protein isolates
Master
558252 RUKİYE GÜNDOĞAN 2019 Türkiye'de yetiştirilen fasulye çeşitlerinden izole edilen proteinlerin çeşitli fizikokimyasal ve fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi
Functional properties and physicochemical characterisation of proteins isolated from bean varieties grown in Turkey
Master
557766 GÜLCAN MÜSTAKİM 2019 Türkiye'deki TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite gıda laboratuvarlarının yeterlilik testi katılımları ve referans malzeme kullanımlarının analizi
Accredited food laboratories according to the standard of the EN ISO/IEC 17025 in Turkey proficiency testing participation and use of reference materials analysis
Master
541430 EZGİ KOÇER 2019 Prebiyotik yoğurt tozunun üretimi ve fiziksel özelliklerinin geliştirilmesi
Production of prebiotic yogurt powder and development of its physical properties
Master
605710 ECE ÖZDEMİR 2018 The investigation of antioxidant properties of propolisproducts obtained from Turkey
Türkiye'den toplanan propolis ürünlerinin antioksidan özelliklerinin incelenmesi
Master
605652 BURCU FIRTIN 2018 Chia tohumu yağı ve kürküminin mikroenkapsülasyonu ve sindirim davranışının incelenmesi
Microencapsulation of chia seed oil and curcumin and investigation of in-vitro digestion behaviour
Master
605650 ŞERMİN DEMİRPENÇE 2018 Patates cipslerinin tekstürel özellikleri ile kızartmada kullanılan yağların kütle aktarım parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of the relationship between the textural characteristics of potato chips and mass transfer parameters of the oils used for frying
Master
541337 GAMZE ÇELİK 2018 UV-C ışık uygulamasının taze ahududu ve böğürtlen meyvelerinin dekontaminasyonu ve kalitesi üzerine etkisi
Effect of UV-C light treatment on decontamination and quality of fresh raspberry and blackberry fruits
Master
540259 KÜBRA AYDINLI 2018 Türkiye'de farklı yörelerde yetişen vişne meyve ekstraktlarında polifenol kapasitesi ve antosiyanin profilinin karşılaştırılması
Poliphenol content and antioxidant profile of sour cherries (Prunus cerasus L.) from Turkey
Master
540248 SEÇİL BAL BATIR 2018 Physicochemical and functional properties of Phaseolus coccineus L. protein isolate obtained by isoelectric precipitation method.
İzoelektrik çöktürme metodu ile elde edilen Phaseolus coccineus L. protein izolatının fizikokimyasal ve fonksiyonel özellikleri
Master
535331 EDA ŞENSU 2018 Bayburt'a özgü üç farklı Berberis ve Hippophae rhamnoides bitkilerinin biyoaktif bileşiklerinin, biyoaktivitelerinin ve İn Vitro biyoyararlılıklarının belirlenmesi
Determination of bioactive compounds, biyoactivities and In Vitro bioaccessibility of different Berberis and Hippophae rhamnoides plants native to Bayburt
Master
528253 SOLMAZ MOHAMMADIPOUR MAVAZEKHAN 2018 Transglutaminaz uygulanmış kazeinomakropeptidin fizikokimyasal özelliklerinin karakterizasyonu
Characterization of physicochemical properties of caseinomacropeptide treated with transglutaminase
Master
528050 ÜMMÜ BÜŞRA YAVUZ 2018 Stabilization of emulsion of olive oil in water by ultrasound treatment
Su içinde zeytinyağı emülsiyonunun ultrason uygulaması ile stabilizasyonu
Master
520698 DİLARA DEVECİOĞLU 2018 Investigation of the antifungal activity of different essential oils and their nanofibers
Farklı esansiyel yağlarının ve nanoliflerinin antifungal etkisinin araştırılması
Master
520283 ERTAN ŞAHİN 2018 Sc-Co2 akışkan metodu ile kakao çekirdeği kabuğundaki yağın ekstraksiyonu ve özelliklerinin araştırılması
Study of Sc-CO2 extraction of cacao bean shell fat and determination of characteristics
Master
518031 NERİMAN ERDEM 2018 Ceviz ve kereviz ekstraktlarının antimikrobiyal etkisinin ın vitro ortamda incelenmesi
In vitro evaluation of antimicrobial effect of walnut and celery extracts
Master
517994 ASLI GÜZEL 2018 Meyve ve sebzelerden elde edilen ekstraktların, fenolik madde miktarı ve antioksidan kapasitelerinin incelenmesi
Examination of phenolic matter and antioxidant capacity from fruit and vegetables to examples
Master
517631 SÜMEYYE KOÇ 2018 Farklı model sistemlerinde ve koşullarında çiya tohumunun jelleşme özelliklerinin incelenmesi
Investigating the gelling properties of chia seed in different model systems and conditions
Master
517423 ELİF OLFAZ HEZER 2018 Taze etin bozulma sürecinin tahribatsız optik yöntemlerle incelenmesi
Investigation of freshness of red meat with nondestructive optical methods
Master
517192 NESLİHAN ÇEKÜÇ KEMERKAYA 2018 Synergist effect of hydrocolloids on filling and filled-biscuit quality
Hidrokolloidlerin sinerjik etkilerinin dolgu ve dolgulu bisküvi kalitesi üzerine etkisi
Master
511675 MERYEM TUĞCE KARACA 2018 Aspergillus section Nigri üyelerinin amilaz üretme özelliklerinin incelenmesi
Aspergillus section Nigri üyelerinin amilaz üretme özelliklerinin incelenmesi
Master
511472 DERYANUR KALKAVAN 2018 Buhar destekli pişirmede farklı miktarlarda buhar uygulamasının ekmek kalitesine etkisi
Effect of different amounts of steam application on quality properties of bread during steam assisted baking
Master
510106 KÜBRA AYAN 2018 Determination of the stability of beeswax encapsulated red beetroot extract in kefir
Balmumu ile kapsüllenmiş kırmızı pancar ekstraktının kefir içerisindeki stabilitesinin belirlenmesi
Master
510072 BURCU ŞAŞMAZ 2018 Investigation of roasting temperature, time and relative humidity on quality of hazelnuts
Kavurma prosesinde sıcaklık, süre ve bağıl nemin fındık kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması
Master
507869 MERVE KOYUNCU 2018 Yerli kinoa tohumundan nişasta eldesi, karakterizasyonu ve fonksiyonel özelliklerin incelenerek ürüne uygulanması
Quinoa starch isolated from native quinoa seed: Characterization, functional properties and product application
Master
507318 ÖZNUR SAROĞLU 2018 Detection of some quality properties and antioxidant activity of bee products like; honey, pollen and propolis obtained from Bayburt and different regions of Turkey
Bayburt ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden elde edilmiş bal, polen ve propolis gibi arı ürünlerinin bazı kalite özelliklerinin ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi
Master
496405 EDA NUR AYAR 2017 Kara havuç ekstraktının kompleks koaservasyon metoduyla nanoenkapsülasyonu: Tepki yüzey metodu ile optimizasyonu
Nanoencapsulation of the black carrot extraction with complex coacervation method: Optimization with response surface method
Master
496373 CEYDA SARI 2017 Kefirden izole edilen mayaların antimikrobiyal etkileri
Antimicrobial effect of yeast isolated from kefir
Master
496351 HANDE NUR AKHAN 2017 Pancar antioksidanlarının koaservasyon metodu ile enkapsülasyonu ve enkapsülasyon parametrelerinin kismi faktöriyel tasarim ile optimizasyonu
Encapsulation of beetroot antioxidants by coacervation and optimization of the parameters using fractional factorial design
Master
496343 SEMA ÖZDEMİR 2017 Gıda perakende sektöründe gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamalarının değerlendirilmesi
Evaluation of food safety management system applications in food retail sector
Master
496334 AYŞE SİTARE KARAKAŞ TİFTİKCİ 2017 Encapsulation of sour cherry juice concentrate with spray drying and increasing encapsulation yield by using various proteins
Vişne konsantresinin püskürtmeli kurutma işlemi ile enkapsülasyonu ve farklı proteinler kullanılarak enkapsülasyon veriminin arttırılması
Master
486589 CEREN ÖZKAN 2017 Investigating the bioavailability and bioactivity of black carrot polyphenols in an in-vitro epithelial-endothelial co-culture model
Siyah havuç polifenollerinin ın-vıtro epitelyal-endotelyal hücre kültür modeli kullanılarak biyoyararlılık ve biyoaktivitesinin incelenmesi
Master
486561 MERVE ECE ARABACI 2017 Spontane fermente et ürünleri: Laktik asit bakterilerinin muhtemel starter kültür olarak izolasyonu ve karakterizasyonu
Spontaneously fermented meats: Isolation and characterization of lactic acid bacteria as possible starter cultures
Master
486549 MAHDI DERAZSHAMSHIR 2017 Kazeinomakropeptid içeren puding formülasyonunun geliştirilmesi
Development of formulation of pudding containing caseinomacropeptide
Master
486547 HAZAL AKYOL 2017 Optimization of extraction method in potato peel waste and evaluation of antioxidant activity and phenolic content in various PEF treated potato varieties
Patates kabuğu atıklarında ekstraksiyon yönteminin optimizasyonu ve PEF uygulanmış çeşitlerinin fenolik profil ve antioksidan kapasitesi değerlendirilmesi
Master
485262 BERNA TOPÇU 2017 Yulaf unu ile üretilen ekmeklerde fenolik madde içeriği ve antioksidan aktivitesine proses etkisinin araştırılması
Effect of processing on the phenolic content and antioxidant activity of oat flour substituted breads
Master
485242 BÜŞRA DEMİRCAN 2017 Probiyotik laktik asit bakterileri kullanılarak bitkisel süt ikamelerinden fermente içecek tasarımı
Production of novel vegetal based beverages fermented by probiotic lactic acid bacteria
Master
485214 GAMZE HANBEYOĞLU AKTÜRK 2017 Influence of emulsifier type on the stabilization of palm olein double emulsion (W/O/W)-based delivery systems for reduced calorie foods
Farklı emülgatörlerin palm olein çoklu emülsiyonları (S/Y/S) stabilitesine etkisi ve bu emülsiyonların bazı aktif bileşenler için taşıyıcı sistem olarak kullanılması
Master
485177 HATİCE SUNGUR BİRİNCİ 2017 Glukono-delta-lakton ile asidik süt içeceği üretimi
Acidic milk beverage production by using glucono-delta-lactone
Master
472853 REYHAN KOYUNCU 2017 BAMLET proteini üretimi ve koaservasyon yöntemiyle stabilitesinin arttırılması
Production of BAMLET protein and increase stability with coacervation
Master
472826 ZEYNEP DAYIOĞLUGİL 2017 Investigation and optimization of microbial amylase production
Mikrobiyal amilaz üretiminin araştırılması ve optimizasyonu
Master
467311 İPEK EKİN 2017 Karadut antosiyanin ekstraktının iyonik jelasyon yöntemi ile enkapsülasyonu ve elde edilen ürünlerin kefire ilavesi
Encapsulation of black mulberry extract by ionic gelation method and microencapsule enriched kefir
Master
467251 DAMLA EZGİ UZUN 2017 Effect of processing steps on the phenolic compounds and protein digestibility of cowpea
Proses basamaklarının börülcede bulunan fenolik bileşikler ve protein sindirilebilirliği üzerine etkisi
Master
467167 GÜLNAZ ARTAN 2017 Effect of transglutaminase on emulsifying properties of caseinomacropeptide
Transglutaminaz enziminin kazeinomakropeptidin emülsiyon özelliklerine etkisi
Master
467126 FARZANEH AZIZZADEH 2017 The separation of phenolic compounds from red colored fruit juices by using electrospun nanofiber membranes
Elektroeğirme nanolif membranlarla kırmızı suyu meyve sulardan fenolik bileşen ayrışması
Master
455368 DAMLA KAVASSAN 2017 Kuru fasülye ve nohut diyet liflerinin kimyasal ve fizikokimyasal yapılarının incelenmesi
Evaluation of chemical and physicochemical properties of dietary fibers extracted from dry bean and chickpea
Master
450991 ESRA AYTEMUR 2017 Adaçayı yağının püskürtmeli kurutucu ile enkapsülasyonuna taşıyıcı malzemelerin etkisi
The effects of different combination of wall materials to encapsulation of clary sage oil with spray dryer
Master
457442 EKİN ONGAN 2016 Nar sularında tağşiş tespiti için fenolik madde profilinin incelenmesi
Screening of the phenolic profile for the determination of adulteration in pomegranate juices
Master
451047 YEŞİM SERİN 2016 Bakteri kaynaklı ekzopolisakkaritlerin viskoziteye etkisinin belirlenmesi
Determination of the bacterial sourced exopolysaccarides on viscosity
Master
445118 GÖKÇE ALTIN 2016 Fortification of ayran (drinking yoghurt) with encapsulated cocoa hull waste extract by nano-liposomal sytems, shelf life and bioaccessibility studies
Ayran (içilebilir yoğurt'un) nano-lipozomal sistemler ile enkapsüle endilen kakao kabuğu atığı ekstraktı ile zenginleştirilmesi: Raf ömrü ve biyoyararlılık çalışması
Master
445064 SERPİL GÖNÜL 2016 Impact of bee pollen fermentation on the profile and bioaccessibility of phenolic compounds
Polen fermentasyonunun fenolik bileşiklerin biyoyararlılığı ve profilleri üzerindeki etkisi
Master
445062 CEREN ADIGÜZEL 2016 Immobilization of β-galactosidase onto chitosan nanofibers
Kitosan nanolifleri üzerine β-galaktosidaz immobilizasyonu
Master
445047 MUSTAFA BAYRAKTAR 2016 Ultrases teknolojisinin balın kalitesi üzerine (HMF, enzim) etkisinin belirlenmesi ve sanayideki geleneksel ısıtma yöntemlerine alternatif yöntemlerin araştırılması
Investigating the effects of ultrasound on quality parameters of honey (HMF, enzymes) and evaluating alternative methods vs conventional technologies
Master
445041 MERVE AKAR 2016 Evaluation of frying performance of canola and sunflower oil
Kanola ve ayçiçek yağının kızartma performanslarının belirlenmesi
Master
445037 SELİN DAĞ 2016 Laktik asit bakterilerinden sentezlenen ekzopolisakkaritlerin buğday suyu özelliklerine etkisinin incelenmesi
Effects of exopolysaccharides produced by lactic acid bacteria on the liquid wheat
Master
445021 BEYZA ŞÜKRAN IŞIK 2016 The uniaxial and coaxial electrospun nanofiber encapsulation of sour cherry (Prunus cerasus L.) anthocyanins and their in vitro bioaccessibility
Vişne antosiyaninlerinin tek eksenli ve çift eksenli elektroeğirme yöntemiyle enkapsülasyonu ve biyoyararlılığının incelenmesi
Master
444257 EVİNDAR DOĞAN 2016 Development of heat resistant compound chocolate
Isıya dayanıklı kokolin geliştirilmesi
Master
444238 İSEL ÇİPRUT 2016 Monitoring the quality of potato crisps and occuring processing contaminants
Patates cipslerinin kalitesinin izlenmesi ve oluşan proses kontaminantları
Master
444222 BETÜL TOKTAŞ 2016 Effect of fermentation on phenolic content, anthocyanin stability, antioxidant capacity and in vitro bioaccessibility during shalgam (şalgam) beverage production
Şalgam suyu fermentasyonunun fenolik madde ve antosiyanin içeriği, antioksidan kapasitesi ve in vitro biyoyararlılık üzerine ekisi.
Master
444137 CANSU GÜLSEVEN 2016 Demineralization of whey by electrodialysis
Elektrodiyaliz ile peynir altı suyunun demineralizasyonu
Master
439714 PINAR BABAT 2016 The influence of digestion on the malondialdehyde behaviour in oil-in-water emulsions
Sindirimin su içinde yağ emülsiyonlarında malondialdehit davranışı üzerine etkisi
Master
439710 MERVE NUR EREN 2016 Effects of four methods on homogeneity of filter cake and operational variables during filtration of mash in beer production
Bira üretiminde mayşenin filtrasyonu sırasında uygulanan dört farklı metodun filtre keki homojenitesi ve operasyonel değişkenler üzerine etkileri
Master
439697 NURÇİÇEK DEDETAŞ 2016 Sporopollenin ekzin kapsül ile balık yağı enkapsülasyonuna ultrases teknolojisinin etkisinin incelenmesi
The investigation of the effects of ultrasound technology on fish oil encapsulation with sporopollenin exine capsule
Master
439690 HATİCE SAADİYE ERYILMAZ 2016 Valorization of functional protein from a plant based food waste: Sour cherry kernel, and its physicochemical characteristics
Bir bitkisel gıda atığı olarak vişne çekirdeğinden elde edilen proteinlerin fizikokimyasal ve fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi
Master
439650 SAİDE BAŞAK ARIKAN 2016 Meyve suyu işlemede nanolif membran filtrasyon ve mikrodalga uygulamaları
Nanofiber membrane filtration and microwave applications during fruit juice processing
Master
439614 TURGAY ÇETİNKAYA 2016 Design and characterization of novel O/W/O double emulsions
Yeni nesil Y/S/Y çift katlı emülsiyonlarının tasarımı ve karakterizasyonu
Master
439598 TUĞBA ÖZBEK 2016 Chia seed added strawberry marmalade with no added sugar
Çiya tohumu ilaveli, şeker ilavesiz çilek marmeladı
Master
439590 EVREN DEMİRCAN 2016 Elma kabuklarından elde edilen fenolik bileşiklerin lipozom ile enkapsülasyonu
Encapsulation of phenolic compounds which extracted from apple peels
Master
439506 ESRA KOCAMAN 2016 Kazeinomakropeptidin jelleşmesinde pH ve transglutaminaz enziminin etkisi
Effects of pH and transglutaminase enzyme on gelation of caseinomacropeptide
Master
439494 MELDA TAVLAŞOĞLU 2016 Kara havuç ekstraktının soğuk jelleşme yöntemiyle pektin ve/veya Na-aljinat ile enkapsülasyonu
Encapsulation of black carrot extract in pectin and/or Na-aljinat beads by cold gelation
Master
439475 ECE GÖKMEN 2016 Siyah Aspergillus suşları tarafından kuru üzüm besiyerinde okratoksin a (OTA) oluşumunun incelenmesi
Investigation of ochratoxin a (OTA) production by black Aspergilli strains on dried vine fruit media
Master
439472 İLKAY KIRMA 2016 Gıda kaynaklı laktik asit bakterileri kullanılarak ekzopolisakkarit üretimi
Exopolysaccharide production by using food borne lactic acid bacteria
Master
439460 SİNEM KAMİLE GEDİK 2016 Mercimek diyet liflerinin izolasyonu, karakterizasyonu ve fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi
Isolation of dietary fibers from lentils, characterization and evaluation of their functional properties
Master
422131 ZEYNEP BAKKALOĞLU 2015 Türkiye'de gıda sanayiinde Ar-Ge çalışmalarının durumu ve geliştirilmesine yönelik önerilerin oluşturulması
The case of r&d studies in Turkey food industry and offering suggestions to improve R&D studies
Master
421271 MELEK DEMİRCİ 2015 Formation of epoxy fatty acids during photooxidation
Fotooksidasyon sırasında oluşan epoksi yağ asitlerinin incelenmesi
Master
421212 ESRA BAŞARAN 2015 Fındıkta uygulanan ultrases ön işleminin fındık yağı verimine ve kalitesine etkisi
The effects of ultrasound pretreatments on hazelnut oil yield and quality
Master
421210 MERVE GÜVEN 2015 Mikrodalga hibritli kurutma ile bal kabağı cipsi üretiminin modellenmesi ve karakterizasyonu
Characterization and modelling of pumpkin chips production with microwave assisted drying method
Master
421207 HALİME ESİN AKIN 2015 Görünür bölgede ışık uygulamasının hasat sonrası domateslerin raf ömrü ve kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of visible light treatment on storage life and quality parameters of post harvest tomatoes
Master
421204 AYŞE NUR BULUT 2015 Sugar reduction in soft cookies with stevia
Yumuşak kurabiyelerde şeker miktarının stevia ile azaltılması
Master
421200 TUĞBA YILMAZ 2015 E vitamininin elektrodöndürme yöntemiyle enkapsülasyonu ve elektrodöndürmeyi etkileyen parametrelerin incelenmesi, nanoliflerin karakterizasyonu
Nanoencapsulation of vitamin E via electrospinning and the investigation of factors affecting electrospinning, characterization of nanofibers
Master
421171 GİZEM MUAZZEZ YILMAZ 2015 The effect of ultrasound pretreatment on drying characteristics of apple slices
Ultrason önişleminin elma dilimlerinin kuruma karakteristiği üzerine etkisi
Master
421099 HÜLYA YARAR 2015 Soğukta saklama sırasında ozon gazı uygulamasının çeşitli gıdalarda etkisinin incelenmesi
Effects of gaseous ozone treatment on quality attributes of some foods during cold storage
Master
421096 OSMAN YAĞIZ TURAN 2015 Ultraviyole-C ışık uygulaması kullanılarak soğukta saklanan gıdaların kalitelerinin artırılması
Improvement of the quality parameters of cold stored food materials by the application of ultraviolet-C light
Master
421081 SELİN HANDE BAŞARAN 2015 Formation of epoxy fatty acids during autoxidation of linseed, sunflower and olive oil
Keten tohumu yağı, ayçiçeği yağı ve zeytinyağının otooksidasyonu sırasında epoksi yağ asitlerinin oluşumunun incelenmesi
Master
421042 NİHAL DURMUŞ 2015 Karadut püresi ilaveli sütten yoğurt eldesinde fermentasyonun fenolik madde miktarı, in-vitro biyoerişebilirlik ve fiziksel özellikler üzerindeki etkisinin incelenmesi
The effects of fermentation on phenolic content, in-vitro bioavailability and physical properties of black mulberry yoghurt
Master
421039 GÜLŞAH KARATAŞ 2015 Effects of pre-treatments on quality characteristics and oil yields of sesame seeds
Susam tohumuna uygulanan ön işlemlerin kalite özellikleri ve yağ verimine etkisi
Master
421022 PINAR YAĞCIOĞLU 2015 Farklı ekstraksiyon metotları ile adaçayı (Salvia officinalis L.) bitkisinden antioksidan ekstraksiyonunun optimizasyonu
Optimization of antioxidant extraction from sage (Salvia officinalis L.) using different extraction methods
Master
419066 HATİCE MERVE KILIÇ 2015 Endüstriyel bir atık olarak hurma çekirdeği; kavurma prosesinin hurma çekirdeği unu ve hurma çekirdeği kahvesinin antioksidan kapasitesi üzerine etkisi
Date seed as an industrial waste; effect of roasting on antioxidant capacity of date seed flour and date seed coffee brews
Master
418964 HALİDE EZGİ TUNA 2015 Gıda atığı olan vişne, nar, kabak ve kayısı çekirdeklerinin kek üretiminde değerlendirilmesi
Utilization of cherry kernel, pomegrante seed, pumpkin seed and apricot kernel flours for cake production
Master
405054 FATMA DAMLA BİLEN 2015 Polyphenol content and in vitro bioavailability of black carrot (Daucus carota) pomace and peel
Siyah havuç (Daucus carota) posa ve kabuğunun polifenol kapasitesinin ve in vitro biyoyararlılığının incelenmesi
Master
405042 DUYGU TURHAN 2015 Bazı esansiyel yağların Staphylococcus aureus ve Escherichıa coli üzerine antimikrobiyal etkisinin araştırılması
Investigation of the antimicrobial effect of some essential oils against Staphylococcus aureus and Escherichia coli
Master
398079 ÖZER ATIL 2015 Saray helvasının kalitesine bağıl nemin ve sıcaklığın etkisi
Stability of palace halva in relation to storage temperature and relative humidity
Master
398058 AYÇA AYFER PASLI 2015 Assesment of black carrot, red beet, pomegranate and strawberry as starter culture source for sourdough bread
Kara havuç, kırmızı pancar, nar ve çileğin ekşi maya ekmeklerinde starter kültür kaynağı olarak değerlendirilmesi
Master
398031 BUKET SAĞBASAN 2015 Türkiye'de yaygın olarak tüketilen kuru kırmızı meyvelerin içerdiği antioksidan maddelerin biyoerişilebilirliğinin incelenmesi
Investigating the bioaccesibility of antioxidants in red fruits commonly consumed in Turk
Master
398019 GİZEM ÇATALKAYA 2015 In vitro bioaccessibility of anthocyanins in black chokeberry (Aronia melanocarpa) added yogurts
Siyah kuş kirazı (Aronia melanocarpa) ilave edilmiş yoğurtlarda antosiyaninlerin in vitro biyoyararlılığının incelenmesi
Master
398006 FATMA DUYGU CEYLAN 2015 Comparing the antioxidant properties and in vitro bioaccessibility of phenolic compounds in simple and milk added green tea and sea buckthorn leaf tea
Sade ve süt eklenmiş yeşil çay ve yalancı iğde yaprağı çaylarının antioksidan özelliklerinin ve fenolik bileşiklerin in vitro biyoerişilebilirliklerinin karşılaştırılması
Master
397936 HAZAL EYİ 2015 Ozonlama işlemi sırasında doğal kaynak suyunda bromat oluşumunu etkileyen parametreler ve bromat miktarının kontrolünü sağlayan uygulamalar
Parameters affecting bromate formation during the ozonation of source water and the applications which control bromate formation
Master
397915 BAHAR NUR OKUMUŞ 2015 Kahverengi mercimek nişastasının karakterizasyonu ve lipidler ile dirençli nişasta tip 5 oluşturma özelliklerinin incelenmesi
Characterization of brown lentil starch and investigation of resistant starch type V formation with different lipids
Master
397912 DÖNAY UYSAL 2015 Soğukta saklama sırasındada manyetik alan uygulamasının dilim salam üzerinde etkilerinin incelenmesi
Effects of magnetic field treatment on quality attributes of salami during cold storage
Master
397821 HANDE YÜCE 2015 Su kefiri taneleri ile fermente edilmiş vişne, nar ve üzüm suyunun antioksidan miktarı ve in vitro biyoerişilebilirliğinde meydana gelen değişimler
Changes in antioxidant quantity and bioavailability of sour cherry, black grape and pomegranate juices fermented with water kefir grain
Master
389380 HİLAL DEMİRKESEN 2015 Kara nohut nişastasından enzimatik yöntemle elde edilen dirençli nişastanın fizikokimyasal ve fonksiyonel özellikleri
Physico-chemical and functional properties of resistant starch prepared from black chickpea (Cicer arietinum L.) starch by enzymatic method
Master
389379 HANDE ALTAN 2015 Hidrotermal işlemlerin karabuğday nişastasının fizikokimyasal özellikleri ve dirençli nişasta miktarı üzerindeki etkisi
Effect of hydrothermal treatments on the physicochemical properties and resistant starch content of buckwheat starch
Master
389292 KADRİYE NUR KASAPOĞLU 2015 Phenolic profile, antioxidant activity and bioaccessibility of peels and fleshes of a local red beet variety native to Turkey
Türkiye'ye özgü yöresel bir pancar çeşidinde ve atıklarında fenolik madde profilinin, antioksidan kapasitesinin ve biyoyararlılığın belirlenmesi
Master
389199 SİNEM DOĞAL 2015 Laktik asit bakterilerinin Enterobacter sakazakii üzerine antibakteriyal etkisinin incelenmesi
Antibacterial effect of some lactic acid bacteria on Enterobacter sakazakii
Master
381902 KADİR ÇINAR 2015 Membran filtrasyonun beyaz peynir üretiminde bileşim ve kalite üzerine etkisinin incelenmesi
Investigation of the effects of membran filtration techniques on composition and quality of white brined cheese
Master
363846 HİLAL NUR YAVUZ 2015 Kekik ve kakule esansiyel yağlarının antifungal etkisinin araştırılması
Investigation of antifungal effect of thyme and cardamom essential oils
Master
389447 NAGİHAN AYVAZ 2014 Ozon ve UV ışınlarının karabiberin mikrobiyal dekontaminasyonunda kullanım potansiyelinin araştırılması
Investigation of potential use of ozone and UV radiation in microbial decontamination of black pepper
Master
389434 ERİNÇ KOÇAK 2014 The determination of the antioxidant capacities and the in-vitro bioavailabilities of Osmanlı strawberry, Osmanlı strawberry jam and strawberry tree (Arbutus unedo)
Osmanlı çileği, Osmanlı çileği reçeli ve dağ çileğinin(Arbutus unedo) antioksidan kapasitelerinin ve in vitro biyoyararlılıklarının değerlendirilmesi
Master
374058 ÖYKÜM BAHAR ESEN 2014 Health related properties of different parts of walnut (Juglans regia L.) and walnut drink
Cevizin farklı kısımlarının ve ceviz içeceğinin sağlıkla ilgili özellikleri
Master
374057 YASEMİN ŞENGÜL 2014 Farklı dondurma ve çözündürme metotlarının nar tanelerinin fiziksel ve antioksidan özellikleri üzerine etkisi
Different freezing and thawing methods effect on antioxidant and physical properties of pomegranate
Master
363821 SEBAHAT ÖZAKÇA 2014 Kırmızı pul biberlerde aflatoksin ve okratoksin a varlığının incelenmesi
Natural occurence of aflatoxin and ochratoxin a in red peppers
Master
363657 GÖZDE DOĞAN 2014 Minimum işlenmiş marullarda antioksidan bileşenlerin değişiminin incelenmesi
Investigating the changes in antioxidant components of fresh-cut lettuce
Master
363656 SENA BAKIR 2014 Investigatigating the phenolic content and In vitro bioaccessibility of some vinegars, and changes in antioxidant activity during grape and apple vinegar processing
Bazi sirke çeşitlerinin fenolik madde içeriği ve In vitro biyoerişebilirliğinin ve üzüm ile elma sirkesi üretimi sirasinda antioksidan aktivitede meydana gelen değişimlerin incelenmesi
Master
362595 MERVE YILMAZER 2014 Elektro döndürme yöntemi ile elde edilen karbon nanolif ve karbon nanotüplerin karakterizasyonu ve işlevselleştirilmesi
Characterisation and functionalization of electrospun carbon nanofibers and carbon nanotubes
Master
353788 EMRE ÖMER NAS 2014 An investigation on the relations between process parameters and quality characteristics of pastry margarine
Pastacılık margarin kalitesi ve üretim proses parametreleri arasındaki ilişkilerin araştırılması
Master
353786 BENGÜL ASAR 2014 Ev tipi fırında sıcak hava ile kızartma işleminin, taze ve dondurulmuş parmak patateslerin kalite parametrelerine etkisinin incelenmesi
Hot air frying of fresh and frozen finger potatoes in domestic ovens and its effects on various quality parameteres
Master
353785 FURAT ALAKRAA 2014 Rhodosporidium toruloidesy 27012 mayasından karotenoid ve tek hücre yağı üretimi ve optimizasyonu
Production and optimization of carotenoids and lipids from oleaginous red yeast Rhodosporidium toruloides Y27012
Master
353784 İPEK HAZAL ÜNVER 2014 Saccharomyces boulardii kullanarak probiyotik yoğurt üretimi ve bazı prebiyotiklerin yoğurtların çeşitli nitelikleri üzerine etkisinin incelenmesi
Developing probiotic yogurt using Saccharomyces boulardii and various prebiotics investigation of their effects on yogurts
Master
353783 BENGİ ECE YALÇIN 2014 Investigating phenolic content, antioxidant activity and bioavailability of raw/steam cooked buckwheat, black chickpea and brown lentil
Pişmemiş ve buharda pişirilmiş kara buğday, kara nohut ve kahverengi mercimeğin fenolik madde, antioksidan aktivitesi ve biyoyararlılıklarının incelenmesi
Master
353782 SERAP FATMA ÇELİK 2014 Antioxidant activity and polyphenol composition of sesame paste and grape molasses blends
Tahin-pekmez karışımlarının antioksidan aktivitesi ve polifenol içeriklerinin incelenmesi
Master
353781 ÜMİT ALTUNTAŞ 2014 Türkiye'de satışa sunulan bazı gıdalarda ambalaj materyallerinden migrasyonun ölçülmesi
Measurement of migration from packaging materials into some foods launched in Turkey
Master
353780 PINAR KÜÇÜKAKAR 2014 Sıcaklık ve su aktivitesinin Aspergillus carbonarius'un gelişme ve okratoksin A oluşturması üzerine etkisinin incelenmesi
Determination the effect of temperature and water activity on growth and ochratoxin A production of Aspergillus carbonarius
Master
353779 ZEYNEP ASLANOĞLU 2014 Kuru üzümde okratoksin A ve fumonisin B2 varlığının incelenmesi
Determination of ochratoxin A and fumonisin B2 in dried vine fruits
Master
352320 GÖNÜL ÇAVUŞOĞLU 2014 Farklı doz ozon gazı uygulamalarının hasat sonrası soğukta saklama sırasında brokoli, salatalık ve domates kalitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi
Investigation of different ozone gas doses treaments on broccolies, cucumbers and tomatoes postharvest quality during cold storage
Master
349847 SAMAN HENDESSİ 2014 Utilization of electrospun nanofibers containing gelatin or gelatin-cellulose acetate for preventing syneresis in tomato ketchup
Jelatın veya jelatın-selüloz asetat içeren nanoliflerin domates ketçaplarında sineresisi önleyici olarak kullanılması
Master
349787 AYNUR ÇETİN 2014 Evaluating the antioxidant potential and in vitro bioavailability of di̇fferent phenolics in model systems
Model sistemlerde farklı fenolik bileşiklerinin antioksidan potansiyali ve biyoyararlılığının değerlendirilmesi
Master
353787 ALPARSLAN KUMRU 2013 Elektroüretimle nanolif eldesine etki eden faktörlerin ve jelatin-pektin içeren nanoliflerin model gıdaların reolojik özelliklerine etkilerinin incelenmesi
Investigations on affecting parameters of electrospinning and rheological properties of model food systems containing electrospun gelatin-pectin nanofibers
Master
352434 HAVVANA TUBA YAVUZ 2013 Migration of dipropylene and tripropylene glycol diacrylate from packaging materials and screening of potential risks for paper packagings
Ambalajlardan dipropilen glikol diakrilat ve tripropilen glikol diakrilat migrasyonunun belirlenmesi ve kağıt ambalajlarda potansiyel risklerin değerlendirilmesi
Master
352398 TUĞBA ÖKSÜZ 2013 Food matrix effect on bioavailability of phenolics and anthocyanins in sour cherry
Vişnede bulunan fenolik bileşenlerin ve antosiyaninlerin biyoyararlılığına gıda matrisi ve bileşenlerin etkisi
Master
352393 ZEHRA GÜLSÜNOĞLU 2013 Koaservasyon yönteminin model mikroorganizmalarda canlılık korunumuna etkisi
The effect of coacervation technique on the viability of model microorganisms
Master
352376 CANSU SEDEFOĞLU 2013 Antep fıstıklarında Okratoksin a ve Aflatoksin varlığının incelenmesi
Determination of Ochratoxin a and Aflatoxins in pistachio nuts
Master
352375 CEREN DEĞİRMENCİ 2013 Kırmızı şarapta Okratoksin a ve Fumonisin B2 varlığının incelenmesi
Determination of Ochratoxin a and Fumonisin B2 in red wines
Master
352365 ÖZLEM ÖZMEN 2013 Omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin üre fraksiyonlama ve enzimatik yöntemler ile konsantrasyonu
Concentration of omega-3 and omega-6 fatty acids by urea fractionation and ezymatic methods
Master
352264 CANEL ELİKOĞLU 2013 Aspergillus niger agg. ve Aspergillus carbonarius'un gelişmesine sıcaklık ve su aktivitesinin etkisinin modellenmesi
Aspergillus niger agg. ve Aspergillus carbonarius un gelişmesine sicaklik ve su aktivitesinin etkisinin modellenmesi
Master
352263 MERVE TOMAŞ 2013 Karadutun meyve suyu ve reçele işlenmesi sırasında antioksidanlarında ve in-vitro biyoerişebilirliğinde meydana gelen değişimler
Changes in antioxidants and in-vitro bioaccesibility during black mulberry juice and jam processing
Master
350653 DAMLA ARUCU 2013 Farklı yöre zeytinlerinden elde edilen naturel zeytinyağlarının duyusal kalitesinin belirlenmesi
Determination of sensory quality olive oils obtained from different natural region olives
Master
350372 HAFİZENUR ŞENGÜL 2013 Narda bulunan antosiyaninlerin biyoyararlılığına gıda matrisi ve bileşenlerinin etkisi
Effects of food matrix and food components on bioavailability of anthocyanins in pomegranate
Master
338220 BETÜL YEŞİLTAŞ 2013 Antioxidative effects of Fucus vesiculosus extracts in fish oil enriched mayonnaise
Fucus vesiculosus ekstraktlarının balık yağı ile zenginleştirilmiş mayonez üzerindeki antioksidatif etkileri
Master
335928 TAYFUN YAMAN 2013 Quality evaluation of pomegranate arils with chickpea starch based edible film
Nohut nişastası bazlı yenilebilir film ile kaplanmış nar tanelerinin kalite değerlendirmesi
Master
335925 ÖZGE İLGÖY GÖZÜKARA 2013 Bal kabağı tozunun fizikokimyasal ve sorpsiyon özellikleri üzerine kurutma metotlarının etkisi ve bal kabağı tozunun kek üretiminde kullanımı
Effect of drying methods on physcochemical and sorption properties of pumpkin powder and use of pumpkin powder in cake production
Master
335924 NAGİHAN OKUTAN 2013 Elektrodöndürme yöntemiyle elde edilen jelatin nanoliflerinin emülsiyonlarda stabilize edici olarak kullanılması
Using electrospun gelatin nanofibers as stabilizers in emulsions
Master
335920 ELA ERGÜNEY 2013 Karayemiş tozunun fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi
Improvement of physical properties of cherry laurel powder
Master
335719 PARVA HESAMİ GHAHRAMANLOU 2013 Farklı sıcak hava kurutma derecesıne maruz kalan elmanın mikroyapısal nicel değerlendirilmesi
Quantitative evaluation of microstructural changes of apple undergoing different hot air drying temperatures
Master
335690 PINAR TERZİ 2013 Elektrodöndürme yöntemiyle elde edilen jelatin nanoliflerinin gıdalarda kıvam verici olarak kullanılması
Electrospun gelatine nanofibers as thickener for foods
Master
333017 BAHTINUR KAPÇI 2013 Characteristic components and antioxidant potential of black chokeberry and black chokeberry products
Siyah kuş kirazı (Aronia melanocarpa) ürünlerinin karakteristik özellikleri ve antioksidan potensiyeli
Master
332895 ÇİĞDEM KURT 2013 Yüksek güçlü ultrases işleminin fermente süt içeceğinin fiziksel özelliklerine etkisi
Effect of high power ultrasound treatment on physical pproperties of fermented milk beverage
Master
332885 SEMRA PEKTAŞ 2013 Soğuk depolamada farklı sıcaklık ve ambalajlama koşullarının kıymanın kalite parametrelerine etkisi
Effects of temperature and packaging conditions on minced meat quality during cold storage
Master
428524 PINAR PERİ 2012 Investigating the effect of a aging on the phenolic content, antioxidant activity and anthocyanins in wines collected from Turkey
Türkiye'den toplanan şaraplarda yıllanmanın fenolik madde, antioksidan aktivite ve antosiyaninler üzerindeki etkisinin incelenmesi
Master
350576 GÖZDE GÜLSEREN 2012 Boza kaynaklı laktik asit bakterilerinin laktik asit miktarlarının ve staphylococcus aureus üzerine antimikrobiyal etkinin belirlenmesi
Determination of the amount of lactic acid obtained from boza-based lactic acid bacteria and its inhibation effect aganist staphylococcus aureus
Master
350572 AHU ÜNER 2012 Laktik asit bakterileri tarafından üretilen antimikrobiyal maddelerin gıda patojeni olan mayalar üzerine etkisinin incelenmesi
Analysis of antimicrobial substances produced by lactic acid bacteria and determination of their activity on foodborn spoilage yeasts
Master
350561 FATMA TÜRKMEN 2012 Yüksek güçlü ultrases işleminin sütün fizikokimyasal ve jelleşme özelliklerine etkisi
The effect of high power ultrasound treatment on physicochemical and gelation properties of milk
Master
350396 AYŞEGÜL MUTLU 2012 Sıcaklığın Aspergillus section Nigri üyelerinin gelişme ve okratoksin A oluşturması üzerine etkisinin incelenmesi
Determination the effect of temperature on growth and ochratoxin A production properties of Aspergillus section Nigri members
Master
333015 SEZEN SÜZME 2012 The effect of food processing on antioxidant capacity of purple carrot
Gıda prosesinin kara havucun antioksidan kapasitesi üzerine etkileri
Master
332917 GÖKÇE ENGÜDAR 2012 Interactions of bile salts with model lipid membranes
Safra tuzlarının model lipid membranlar ile etkileşimi
Master
328149 TUĞÇE ÇORUHLİ 2012 Kara dut antosiyaninlerinin iyonik jelasyon yöntemi ile enkapsülasyonu ve enkapsülasyon parametrelerinin tepki yüzeyi metodu ile optimize edilmesi
Encapsulation of black mulberry anthocyanins by ionic gellation method and optimization of encapsulation paramaters by response surface methodology
Master
323960 FATMA DAVARCI 2012 Effects of some physical parameters on penetration, size and shape in alginate gel microencapsulation
Aljinat jel mikroenkapsülasyonunda bazı fiziksel parametrelerin penetrasyon, şekil ve boyut üzerine etkileri
Master
323888 SİBEL ERTUĞRUL 2012 Aspergillus section flavi üyelerinin farklı sıcaklıklardaki davranışlarının belirlenmesi
Determination of different temperature treatments for Aspergillus section flavi members
Master
323711 FATMA CEBECİ 2012 Investigating the matrix effect of blueberry, oat meal and milk on polyphenols, antioxidant activity and potential bioavailability.
Maviyemiş, yulaf ezmesi ve sütün matriks etkisinin polifenolikler, antioksidan akitivite ve potansiyel biyoyararlılık üzerindeki etkisinin incelenmesi.
Master
323671 TUBA PARLAK UZUNOĞLU 2012 Yüksek güçlü ultrases işleminin kısa ve uzun ömürlü ayranın mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerine etkisi
The effect of high power ultrasound treatment on microbiological and sensory properties of ayran with short and long shelf lifes
Master
323662 DENİZ DİNÇER 2012 Aspergillus flavus ve Aspergillus tamarii suşlarının siklopiazonik asit üretme potansiyelerinin belirlenmesi ve siklopiazonik asit üretimine sıcaklık ve süre etkisinin incelenmesi
Determination of cyclopiazonic acid production ability of Aspergillus flavus and Aspergillus tamarii and investigetion of heat and time effect on cyclopiazonic acid production by Aspergillus flavus and Aspergillus tamarii
Master
315255 ECE SÜREK 2012 Changes in polyphenols and antioxidant activity during the processing of pomegranate into nectar
Narın nektara işlenmesinde polifenollerde ve antioksidan aktivitedeki değişimler
Master
315248 SENEM KAMİLOĞLU 2012 Effect of sun-drying on polyphenols and in vitro bioavailability of sarilop and Bursa siyahi figs (Ficus carica L.)
Güneşte kurutmanın sarılop ve Bursa siyahi incirleri (Ficus carica L.) polifenolleri ve ın vitro bioyararlılığına etkisi
Master
310686 İJLAL BERKTAŞ 2012 Bozanın farklı hammaddeler kullanılarak üretilmesinin fenolik içeriğine ve kalitesine etkisi
The effect of producing boza by using different raw materials on phenolic content and quality
Master
310637 YUSUF YAVAŞ 2012 Hemiselülaz enziminin tam buğday unlu keklerin fiziksel özellikleri üzerine etkisi
Effect of hemicellulase on whole wheat flour cake's physical properties
Master
350604 AYSUN YÜCETEPE 2011 Modifiye atmosferde ambalajlamanın etli mantının kalitesi üzerine etkileri
The effect of modified atmosphere packaging on the quality of manti (a meat-filled pasta product)
Master
349695 SENA BİLGİÇ 2011 Engerek otu (Echium vulgare) tohum yağı ve zeytinyağından enzimatik yöntemle fonksiyonel yağ üretimi
Enzymatic production of functional lipid from olive oil and seed oil of Echium vulgare
Master
327327 CEREN DAŞKAYA 2011 Aspergillu section nigri üyelerinin fumonisin oluşturma potansiyelleri ve pozitif suşların okratoksin a üretim özelliklerinin incelenmesi
Determination of fumonisin production of aspergillus section nigri members and investigations of ochratoxin a production properties of positive strains
Master
327298 ALEV YÜKSEL 2011 Stearidonik asit ile zenginleştirilmiş anne sütü yağına benzer yapılandırılmış yağ eldesi
Production of human milk fat substitutes (HMFS) containing stearidonic acid
Master
311893 AYŞE GÜL ŞENER 2011 Elektro üretim yöntemiyle sodyum aljinat ve mısır nişastası içeren nanolif eldesine etki eden faktörlerin incelenmesi
Investigation of affecting factors on obtaining nanofibers with sodium alginate and corn starch via electrospinning
Master
310670 AYŞE SİNEM KARTAL KANGALOĞLU 2011 Mikrodalga ve kuru hava yardımıyla kurutma yöntemlerinin meyve pestillerinin kuruma sürelerine etkisinin incelenmesi
Research about drying time efficency of microwave and cabinet dryer on dried fruit pulp
Master
310505 EMRE KARAOĞLAN 2011 Lipofilik maddelerin aljinat kitosan membranlı sıvı çekirdekli enkapsülasyonu
Liquid core encapsulation of lipophilic materials inside alginate chitosan membrane
Master
310462 GİZEM SAVAŞ 2011 Farklı pişirme yöntemlerinin siyah pirincin fenolik bileşenleri ve antioksidan aktivitesi üzerine etkisi
Effect of different cooking methods on phenolic compounds and antioxidant activity of black rice
Master
310441 SEVCAN ERŞAN 2011 Bacillus indicus HU36'nın yoğurt üretiminde kullanımı ve kalite üzerine etkisi
Use of Bacillus indicus HU36 in yoghurt production and its effects on quality
Master
307031 SİBEL KOCA 2011 Bitter çikolatanın fizikokimyasal özellikleri üzerine konçlama şartlarının etkisi
Effect of conching conditions on the physicochemical properties of bitter chocolate
Master
295449 DİLEK TURAN 2011 Production of human milk fat substitutes enriched with docosahexaenoic acid and arachidonic acids
Dokosahekzaenoik asit ve araşidonik asit ile zenginleştirilmiş anne sütü yağı benzerlerinin üretimi
Master
295417 JÜLİDE GÖKÇE 2011 Engerek otu tohumu yağı ve laurik asit kullanarak enzimatik yöntemle düşük kalorili yağ üretimi
Enzymatic production of low-calorie structured lipids by using echium seed oil and lauric acid
Master
295358 ÖZNUR HIZARCI 2011 Tulum peynirinden izole edilen laktik asit bakterilerinin tanımlanması ve anti-listerial etkilerinin araştırılması
Identification of lactic acid bacteria isolated from tulum cheese and determination of the anti-listerial activity
Master
295325 MERVE İŞLEK 2011 Flavonoid changes in industrially processed and stored onions
Endüstriyel olarak soğan işlemede ve depolamada flavonoid değişimleri
Master
295296 TUĞBA KURTLAR 2011 Changes in antioxidant capacity of chocolate added with almonds
Badem ilave edilen çikolatalarda antioksidan kapasite değişimlerinin incelenmesi
Master
384841 AYSU DALGIÇ ESEN 2010 Aspergillus section flavi gelişimine ve toksin üretimine süre-sıcaklık etkisinin incelenmesi
Determination of time-temperature effect on growth and mycotoxin production of Aspergillus section flavi
Master
295252 AYŞE IŞIL ÇAKMAK 2010 Türkiye'de satışa sunulan bazı gıda ürünlerinde genetik modifiye mısır bileşenlerinin aranması
Searching for genetically modified maize components in some of the food products which are put on the market in Turkey
Master
293997 AYŞE NUR GÜVEN 2010 Mesir macununun antioksidan aktivitesinin ve reolojik özelliklerinin belirlenmesi
Determination of antioxidant activity and rheological properties of mesir putty
Master
293802 ÖZGE ÖZGEN 2010 Biberiye (Rosmarınus officinalis) ve üzüm çekirdeği (Vitis vinifera)'nın çikolatanın kristalizasyonuna, reolojik özelliklerine, raf ömrüne ve antioksidan aktivitesine etkileri
The effects of rosemary (Rosmarinus officinalis) and grape seed (Vitis vinifera) on crystallization, rheological properties, shelf life and antioxidant activities of chocolate
Master
292424 NİDA ULUTAŞ 2010 Influence of aeration process on the texture of chocolate filling
Aerasyon işleminin çikolata dolgusunun dokusu üzerindeki etkisi
Master
292414 SEÇİL BÜYÜKAĞAOĞLU 2010 Farklı ambalaj ve depolama koşullarının gazlı içeceklerin kalite karakteristikleri üzerine etkilerinin incelenmesi
An investigation of quality characteristics change in carbonated soft drinks packaged in different materials on different storage conditions
Master
292060 OSMAN ÖZER 2010 Kolesterolü azaltılmış, fonksiyonel ciğer pate üretiminin araştırılması
Research on the manufacture of functional liver pate with reduced cholesterol
Master
291934 AYLİN MET 2010 Donma hızının kırmızı et kalitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi
Investigation of freezing rate effect on fresh red meat quality
Master
291922 AYŞE GİZEM KOR ULUKUT 2010 Çerezlik mısır hamuruna nohut unu, yer fıstığı unu ve kırmızı biber tohum unu eklenmesi sonucu ısıl ve reolojik özelliklerde meydana gelen değişimin incelenmesi
The effect of chickpea flour, peanut flour and red peper seed flour on thermal and rheological properties of masa flour
Master
291860 ÖZNUR TURHAN 2010 Küflü sucuklarda mikrofloranın belirlenmesi ve küf gelişmesi üzerine maya izolatlarının etkisinin incelenmesi
Determination of moldy sucuks' mycoflora and effect of isolated yeasts on mould growth
Master
252411 ESRA DOĞU 2009 Marine edilmiş pişirmeye hazır tavuk etlerinin modifiye atmosfer paketleme ile muhafazası
Preservation of marinated chicken drumsticks with modified atmosphere packaging
Master
251993 CELALE KIRKIN 2009 Tüketime hazır, doğranmış beyaz peynirlerin modifiye atmosferde paketleme ile muhafazası
Preservation of pre-cut white cheeses by modified atmosphere packaging
Master
251967 AYFER DİKİCİ 2009 Turkish and French cross-cultural differences in consumer attitudes towards functional foods and their perception for fruit and vegetables
Fonksiyonel gıdalara karşı tutum ve meyve ve sebze sularındaki algısından Türk ve Fransız tüketiciler arasındaki kültürler arası farklılıklar
Master
251280 BELGİN ARIN 2009 Et ürünlerinde kullanılan bazı baharatların antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi
Investigation of antimicrobial and antioxidant activities of some spices used in meat products
Master
251160 EMİR BEYKONT 2009 Peynir benzeri bir üründe depolama süresinde meydana gelen değişimler
Changes of a cheese like product during storage time
Master
251001 ESRA KADAKAL 2009 Gemlik yöntemi ile işlenmiş Gemlik tipi sofralık zeytinlerin antioksidan özellikleri ve fenolik profilleri
Antioxidant capacity and phenolic profile of Gemlik type table olives which are processed by Gemlik method
Master
252296 ÖZNUR CUMHUR 2008 Peynir benzeri bir üründe farklı protein kaynaklarının yapısal özelliklere etkilerinin belirlenmesi
Determination of effects of different protein sources on physical properties of an imitation cheese
Master
251711 BİLGE ARIKAN 2008 Sıcaklık, pH ve konsantrasyonun ayva püresinin reolojik özellikleri üzerine etkisi
Effect of temperature, pH and concentration on rheological properties of quince puree
Master
251706 ZEYNEP TACER 2008 Bulgurun fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi
Determination of the functional properties of bulgur
Master
251668 DERYA KAHVECİ 2008 Production of diglycerides by lipase-catalyzed glycerolysis in ionic liquids
İyonik sıvı ortamında, enzimatik gliseroliz reaksiyonu kullanılarak digliserit üretimi
Master
251308 ERKAN MANKAN 2008 Hamurun fiziksel özelliklerinin çavdar ekmeğinin kalitesi üzerine etkisi
The effects of physical dough properties on the quality of rye bread
Master
223935 MÜZEYYEN BURCU KIZILÖZ 2008 Sert peynire benzeyen ve düşük oranda protein içeren bir ürün yapısının geliştirilmesi
Development of the structure of a hard cheese-like product with low protein content
Master
223180 AYLİN ÖZTÜRK 2008 Modifiye atmosferde paketleme ve ışınlamanın pişirmeye hazır köftelerin kalitesi üzerine etkisi
Effect of different modified atmospheres and irradiation on quality of ready-to-cook refrigerated meatballs
Master
223139 NERİMAN YILMAZ 2008 Modifiye atmosferde paketleme ve ışınlamanın pişirmeye hazır köftelerin mikrobiyal kalitesi ve güvenliği üzerine etkileri
Effect of different modified atmosphere packaging and irradiation on microbial quality and safety of ready-to-cook meatballs
Master
251743 NİMETİ FEYZA UYGUN 2007 Fındık yağı kullanılarak enzimatik interesterifikasyon yöntemiyle kakao yağı ikamesi üretilmesi
Production of cocoa butter like fats by interesterification of hazelnut oil
Master
223932 MUHAMMED YÜCEER 2007 Kolesterolü azaltılmış yumurta sarısı üretimi ve düşük kolesterollü mayonez üretiminde kullanımı
Production of cholesterol reduced egg yolk and using in low cholesterol mayonnaise production
Master
223617 NESRİN MEÇİK 2007 Kuru incirde aflatoksin varlığının belirlenmesi
Determination of the presence of aflatoxins in dried fig
Master
223562 SENEM UMUT 2007 Gıdaların donma zamanları ile ilgili modellerin matematiksel analizi
Mathematical analyzing of foodstuff freezing time prediction models
Master
223093 SİDAL ACUN 2007 Chemical characterization of Ayvalık monocultivar olive oils
Ayvalık zeytinyağlarının kimyasal karakterizasyonu
Master
222843 LATİFE BULUT 2007 Balda depolama sırasında esmerleşme reaksiyonu kinetiğinin belirlenmesi
Determination of kinetics of browning reaction in honey during storage
Master
222681 ŞÜKRAN SOMUNCUOĞLU 2007 Kuru incirlerde siklopiazonik asit varlığının ve miktarının belirlenmesi
Occurence of cyclopiazonic acid in dried figs
Master
222608 SEVAL BALLIKAYA 2007 Laktik asit bakterileri kullanılarak yağlardan konjuge linoleik asit üretimi
Production of conjugated linoleic acid from oils by using lactic acid bacteria
Master
222579 ÜLKÜ URAS 2007 Farklı ürünlerden izole edilen Aspergillus niger küflerinin lipaz aktivitelerinin yağca zengin kuru meyvelerde incelenmesi
Determination of lipase activity of some strains of Aspergillus niger isolated from different materials on oily rich dried fruits
Master
222548 YUSUF POLAT 2007 Buğday ununa balkabağı tozu ilavesinin unun ekmeklik kalitesi üzerine etkisi
In addition pumpkin powder to wheat flour effect on bread quality of flour
Master
222467 NURAY AKINCIOĞLU 2007 Yüksek basınçta homojenizasyon işleminin karıştırılmış yoğurdun yapısal özelliklerine etkisi
Effect of homogenization at high pressure on physical properties of stirred yoghurt
Master
222328 IŞIK KARAKOÇ 2007 Farklı buğday unu tiplerinin Halla ekmeği kalitesi üzerine etkisi
The effect of wheat flour types on Challah bread quality
Master
222299 VOLKAN KALENDER KÖSEOĞLU 2007 Model sistemlerde laktik asit bakterilerinin bazı patojenler üzerine antibakteriyel etkilerinin incelenmesi
Determination of antibacterial activities of lactic acid bacteria against some pathogens
Master
223836 YASEMİN DERMANLI 2006 Gıda fabrikasyon atıklarından aktif karbon üretimi ve soya yağını ağartma performansının incelenmesi
Production of activated carbon from food fabrication waste and investigation of bleaching performance in soybean oil
Master
223449 SEDA ERUÇAR 2006 Bazı bitkisel çayların fenolik madde profili ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi
Examining phenolic substance profile and antioxidant activities of some herbal teas
Master
223267 DİLEK ERARSLAN 2006 Fındıkta mikrodalga ile kurutmanın Aspergillus flavus küfüne etkisinin incelenmesi
Investigation of effect of microwave treatment as a drying method on Aspergillus flavus in hazelnut
Master
222669 NİHAN ÜSTÜNKOL 2006 Farklı ortam koşullarında nisin, lizozim ve bazı bitkisel kaynakların küf gelişiminin kontrol altına alınması üzerine etkileri
The effects of nisin, lysozyme and some plant sources to control the growth of moulds in the different environmental conditions
Master
222296 TUBA ÖZTAN 2006 Mor havuç, konsantresi, şalgam suyu, nar suyu ve nar ekşisi ürünlerinde antioksidan aktivitesi tayini ve fenolik madde profilinin belirlenmesi
Antioxidant activities and phenolic substance profile of purple carrot,ıts concentrate, shalgam beverage, pomegranate juice and sour pomegranate concentrate products
Master
222295 ELVAN ŞAHİN 2006 Bitkisel kaynaklı antimikrobiyallerin gıda kaynaklı bazı patojen mikroorganizmalar üzerinde etkileri
Inhibitory effects of plant derived antimicrobials on some food-borne pathogenic bacteria
Master
221993 ASLI EMİNE ÖZEN 2006 Yağsız fermente süt içeceğinin yapısal özelliklerinin serum proteini konsantresi kullanılarak iyileştirilmesi
Improvement of physical properties of non-fat fermented milk drink by utilization of whey protein concentrate
Master
221988 DUYGU ZORLUTUNA 2006 Penıcıllıum verrucosum'un sıyah ve yeşil zeytinlerde okratoksin a ve sitrinin üretme yeteneğinin incelenmesi
Investigation of ochratoxin a and citrinin prouction of penicillium verrucosum on black and green olives
Master
221963 ASLI ELİF SUNAY 2006 Balda orijin tespiti
Determination of orijin in honey
Master
172156 AYLİN ŞANES 2006 Kalorisi ve yağ miktarı azaltılmış fonksiyonel (diyet) sucuk üretimi
Production of functional (Diet) soudjouk with low calorie and reduced fat contents
Master
172155 DİLBER SELİN KARAKOÇ 2006 Küflerden katı faz fermantasyon yöntemi ile lipaz üretimi
Lipase production from fungi by solid-state fermentation
Master
172147 PINAR ERKEK 2006 Özdirenç ısıtma sistemi tasarımı ve farklı çözünen konsantrasyonu ile voltaj uygulamasının özdirenç ısıtmaya etkisi
Ohmic heating system design and effect of different solution concentration and voltage application to ohmic heating
Master
172141 ÇİĞDEM MÜRTEZAOĞLU 2006 Salamura asma yaprağının lifçe zengin bileşeninin fizikokimyasal özellikleri ve in vitro hipoglisemik etkisi
Physicochemical and in vitro hypoglychemic characteristics of fiber rich fractions of brined-vine leaves
Master
172140 DİLEK GÜRBÜZ 2006 Balkabağının ozmotik kurutulması ve ozmotik kurutmanın kuruma hızına ve tekrar su alma özelliğine etkisi
Osmotic dehydration of pumpkin and influence of osmotic pretreatments on hot air drying and rehydration characteristics
Master
172139 ŞEHRİBAN ÇAM 2006 Fındık unu üretiminde ısıl işleminin depolama süresinde oksidasyona etkisi
Effect of heat treatment in manufacture of hazelnut meal on oxidation during storage period
Master
172138 AYÇA YUMLU 2006 Organik pekmez ürünü geliştirilmesi raf ömrünün ve kalite parametrelerinin belirlenmesi
Development of a new organic grape molasses product and determination of shelf life and quality parameters
Master
172130 ÜMRAN IŞIK 2006 Vanilyalı yoğurt dondurmaya inülin ve izomalt ilavesinin reolojik ve duyusal özelliklere etkisi
The effect of inulin isomalt addition on the rhelogical and sensory attributes of vanilla flavored yoghurt ice cream
Master
172121 NAZMİYE AVCI 2006 Mikrodalga teknolojisi ile üretilen yeşil ve siyah çaylardaki toplam antioksidan aktivitesi ve fenolik madde miktarlarının incelenmesi
Determination of total antioxidant activities and phenolic compounds in green and black teas produced by microwave technology
Master
166705 AHMET SÖKMEN 2005 Bazı sükroz ikamelerinin çikolatanın reolojik özelliklerine etkileri
Influence of some sucrose substitues on rheolojical properties of chocolate
Master
166704 NURCAN BAKIR 2005 Fındık yağının enzimatik olarak konjuge linoleik asit ile zenginleştirilmesi ve fonksiyonel (yapılandırılmış) yağ eldesi
Enrichment of hazelnut oil with conjugated linoleic acid by lipase and production of functional/structured lipid summary
Master
166703 İPEK SİBEL KÖMÜRCÜ 2005 Farklı hububat kepeklerinin ekmek kalitesine etkileri
Affects of different cereal brans on bread quality
Master
166191 ZAFER GEZGİN 2005 Gama ışınlarının çiğ köftenin mikrobiyal güvenliği ve kalitesine etkileri
Effects of gamma irradiation on quality and safety of 'çiğ köfte ' (raw meatball)
Master
166185 HATİCE İMGE OKTAY 2005 Peynir, tereyağı ve kumpirde patojenik mikrofloranın belirlenmesi ve bazı patojenlerin VIDAS yöntemi ile tayini
Investigation of pathogenic microorganisms and analysis of some pathogens by VIDAS system in butter, cheese and baked potato product
Master
166184 ALİ ÖZGÜR ÖZCAN 2005 Meyve sularında Bacillus cereus gelişiminin önlenmesi
Prevention of Bacillus cereus growth in fruit juices
Master
166183 BANU BAYRAM 2005 Laktik asit bakterilerinin sakkaroz parçalanma aktivitelerinin bozada incelenmesi
Examination of saccharose degrading activity of lactic acid bacteria in boza
Master
166178 AYŞE KARADAĞ 2005 Gama ışınlarının kıyma köftelerin kalitesi üzerine etkileri
Effects of gamma irradiation on quality of minced beef and meat balls
Master
152326 ASLI CAN 2004 Lipaz enzimi kullanılarak fındık yağının uzun zincirli çoklu donanmış Omega-3 yağ asitlerince zenginleştirilmesi
Enrichment of hazelnut oil by long chain polyunaturated Omega-3 fatty acids by using lipase
Master
152166 TÜLAY CİNBAŞ 2004 İki farklı üretim yöntemiyle üretilen beyaz peynirlerde proteoliz ve lipoliz
Proteolysis and lipolysis in white cheeses manufactured by two different production medhods
Master
152165 DİLEK ERCİLİ 2004 Ekmeğin aminoasit şelatlı demir ve çinko bileşikleri ile zenginleştirilmesi
Fortification of bread with aminoacit chelated iron and zinc compounds
Master
151275 HANDEGÜL AYTUNA 2004 Katı faz fermantasyon yöntemiyle küflerden lipit üretimi
Production of lipids by moulds by solid state fermentation
Master
143024 AYSEL KÖKSOY 2003 Ayranın yapısal özelliklerinin iyileştirilmesi
Improvement of textural properties of ayran
Master
142987 ASLI AKSOY 2003 Bazı taze sebzeler ve çiğ tavuk etinde yüzey dekontaminasyonu uygulamalarının incelenmesi
Evaluation of surface decontamination applications of some fresh cut vegetables and raw poultry meat
Master
142980 DİLEK ARDUZLAR 2003 Salep içeceğinin reolijik özelliklerinin belirlenmesi
Determination of rheological properties of salep drink
Master
142977 GÜLÇİN ŞİŞMANOĞLU 2003 Zeytinde sitrinin oluşumuna sıcaklık, süre ve tuz konsantrasyonunun etkisi
Influence of temperature, time and salt concetration on citrinin production ın olive
Master
142976 KEREM SÜNTER 2003 Buğdayın farklı sıcaklık ve sürelerde tavlanmasının unun bazı özellikleri üzerine etkisi
The temperingof wheat by using different temparatures and time and influence on some properties of flour
Master
142839 GÖZDE DALKILIÇ 2003 Zeytinde mikrodalga ile penicillum citrinum inhibisyonuna etki eden faktörler
Factor affecting the inhibition of penicillium citrinum with microwave in olives
Master
127124 BİLAL MURAT MUTLU 2002 Yağı alınmış, öğütülmüş üzüm çekirdeği ile diğer bazı ticari lif kaynaklarının fiziko kimyasal özelliklerinin karşılaştırılması
Comparison of physico chemical properties of defatted and ground grape seed and some other commercial fiber sources
Master
127067 TUĞBA GONCA IŞIN 2002 Zeytinde Penicillium citrinum'un mikrodalga ile inhibisyonu
Inhibition of Penicillium citrinum by microwaves on olives
Master
127049 HURİ İLYASOĞLU 2002 Et ürünlerinde hidroksiprolin tayini metotlarının karşılaştırılması
Comparison of hydroxyproline determination methods in meat products
Master
127048 BİLGİN ÖZKAN 2002 Pastörize sütün A ve D vitamin kayıplarının incelenmesi ve A ve D vitaminlerince zenginleştirilmesi
Investigation of vitamin losses during pasteurization process and vitamin A-D fortification of milk
Master
126758 ORAL KILIÇ 2002 Hazır yemek sektöründe gıda güvenlik sistemleri uygulamaları mevcut durum analizi
Assessment of food safety systems applications in catering sectors
Master
126752 ESRA ÇAPANOĞLU 2002 Badem ezmesinde kalite ve raf ömrünün iyileştirilmesi
Improving the quality and shelf-life of almond paste
Master
126694 DEMET GÜZEY 2002 Adsorption kinetics of bovine serum albumin (BSA) as affected by co-solvent
Bovine serum albumin (BSA)'in adsorpsiyon kinetiğine ko-solventlerin etkisi
Master
104097 EROL MERİÇ BURÇAK 2001 Penicillium cinsi bazı küflerin mikotoksin oluşturma özelliklerinin zeytinde incelenmesi
The Investigation of mycotoxin formation properties of penicillium strains in olive
Master
104060 METİN YAVUZ 2001 Bozanın reolojik karakterizasyonu
Rheological characterization of boza
Master
101218 CÜNEYT İPEK 2000 Bazı mısır şuruplarının geleneksel Türk ekmeğinde kullanımı
The Use of some corn syrups in traditional Turkish breads
Master
101202 EBRU HAFIZA 2000 Süt tozunun peyniraltı suyu tozu ile tağşişinin araştırılması
Detection of adulteration of skimmilk powder with whey powder
Master
101169 FATMA EBRU FIRATLIGİL 2000 Erik püresinden elde edilen yenilebilir filmin fonksiyonel özelliklerine elma püresi ve peyniraltı suyu proteini katkısının etkisi
Functional properties of plum puree edible films: Effect of apple puree and why protein isolate
Master
101167 HATİCE FUNDA KARBANCIOĞLU 2000 Kokolinin raf ömrüne depolama sıcaklığının etkisi
The Effect of storage temperature on the shelflife of compound chocolate
Master
101157 AYŞE ŞAHİN 2000 Bazı baharat esans yağları, sodyum asetat ve sodyum laktatın bacillus cereus gelişimi üzerine etkiler
The Effects of some essential oils, sodium lactate and sodium acetate on bacillus cereus growth
Master
101154 DİLARA NİLÜFER 2000 Tahin ve fındık ezmesinde aflatoksinlerin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) florimetre ve enzimle etiketli immunolojik tayin (ELISA) yöntemleri ile analizi
The Analysis of aflatoxins in tahini and Hazelnut paste by high performance liquid chromatography (HPLC), fluorometer and enzme linked immonosorbent assay (ELISA)
Master
101148 FİLİZ LOKUMCU 2000 Tahinin reolojik karakterizasyonu
Rheological characterization of tahina
Master
100899 TUNÇ BOZTUNÇ 2000 Bir beyaz peynir işletmesinde HACCP uygulaması
Application of HACCP in a white pickled chese company
Master
100894 NEŞE ŞAHİN 2000 Yüksek fruktozlu mısır şuruplarıyla tağşiş edilen ballarda karbonhidrat proflleri
Carbohydrate profiles of honeys adulterated with HFCS
Master
100546 M. ÇAĞLAR TÜLBEK 1999 Türkiye'de üretilen unlarda temel kalite değişkenleri ile erişte yapım kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılması
Relationship between some quality parameters of the Turkish wheat flows and their noodle making
Master
98492 EMİNE ÇETİN 1999 ISO 9000 kalite güvence sisteminin internet tarayıcısı ortamında eğitim amaçlı incelenmesi
The Examination of ISO 9000 quality assurance system using web browser format
Master
75515 ÖZLEM C. ERMİŞ 1998 Kırmızı pul biberlerde mikoflara ve aflatoksin oluşumuna bölgenin etkisi Master
75484 FATMA NEVİN BAŞOĞLU 1998 Anosen tohumlarından süperkritik karbondioksit ekstraksiyonuyla esansiyel yağ eldesinde tepki yüzey yönteminden yararlanarak optimum koşulların belirlenmesi Master
75453 ŞENAY ASAN 1998 Buğday ekmeğinin yağı alınmış fındık unu ile zenginleştirilmesi ve SSL (Sodyum stearol-2-laktilat) katkısının zenginleştirilmiş ekmeğin reolojik özelliklerine etkisi Master
75439 JULİDE ORAL 1998 Lactobacillus plantarum'un penicillum mikotoksinlerine etkisinin zeytinde incelenmesi Master
75380 ÜLKÜ ÇİFTÇİ 1998 Ayva pektinin ekstraksiyonu
Extraction of quince pection
Master
75358 NİHAN ÖZDALYAN 1998 Süperkritik akışkan ekstraksiyon yöntemi ile elde olunan adaçayı ekstraktının antioksidan özellikleri üzerine bir çalışma Master
75334 TAYFUN DURAN 1998 Isı transferi eğitiminin etkileşimli bilgisayar ortamında jawa destekli WEB tarayıcısı formatı kullanılarak gerçekleştirilmesi Master
75295 ÇİĞDEM ÇELİK 1998 Çikolatalı draje yapımında uygulanan farklı işlemlerin rafömrü üzerine etkileri Master
75267 LEYLA SARIYAR 1998 Bazı küflerin fındıkta lipolitik aktivitesinin incelenmesi Master
75258 FERHUNDE EMİR 1998 Farklı yıkama çözeltisi ve ambalaj malzemesinin modifiye atmosferde depolanan kültür mantarı (Agaricus bisporus) kalitesine etkileri Master
75246 H.NURİ SİPAHİOĞLU 1998 Fındığın depolanması sırasında bazı küfler tarafından oluşturulan lipaz etkisinin incelenmesi Master
75147 NURGÜL MERCAN 1998 Kek kalitesi üzerine bazı emülgatörlerin etkilerinin araştırılması Master
66708 ALİN BOSTAN 1997 Mısır şuruplarında enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları ve şuruplarda raf ömrü tespiti
Nonenzymatic browning reactions and shelf life predictionof corn syrups
Master
66704 AYNUR GÜNENÇ 1997 Ayçiçeği tohum kabuklarındaki antosiyaninlerin ekstraksiyonu ve karakterizasyonu
Extraction and characterization of anthocyanins in sunflower seed hulls
Master
55927 AYŞE ERKAHVECİ 1996 Kırmızı toz biberde aflatoksin miktar tayininde kullanılabilecek üç farklı analiz metodunun karşılaştırılması Master
55687 TANZER BÜYÜKCAN 1996 Gluten indeks ve alveograf parametrelerinin Türk ekmek tipi için kullanımı Master
46222 BERAT ÖZÇELİK 1995 Yeşil bitkilerden elde olunacak klorofilin kompozisyon ve stabilite açısından karakterizasyonu
Compositional and stability characterization of chlorophylls from green plants
Master
46221 ASİYE EFE 1995 Tulum peynirlerinde patojen bakteriler
Pathogenic bacteria in tulum cheese
Master
Thesis No Author Year Thesis name (Original / Translation) Type
793877 GİZEM ÇATALKAYA 2022 Valorization of black chokeberry waste as a potential source of bioactive compounds: Their identification, microencapsulation and impact on the human gut microbiota
Biyoaktif bileşiklerin potansiyel bir kaynağı olarak siyah aronya atığının değerlendirilmesi: Tanımlanması, mikrokapsüllenmesi ve insan bağırsak mikrobiyotasi üzerindeki etkisi
Ph.D
791902 FATMA DUYGU CEYLAN 2022 Investigating the valorisation potential of hazelnut by-products: Transforming waste into functional food ingredients
Fındık yan ürünlerinin potansiyel katma değerinin incelenmesi: Atık konumundan fonksiyonel gıda bileşenine dönüşüm
Ph.D
729860 DENİZ GÜNAL KÖROĞLU 2022 Mercimek proteini ile soğan kabuğu fenolikleri interaksiyonunun fonksiyonel özellikler ve biyoaktivite üzerine etkisi
The effect of lentil protein and onion skin phenolic interaction on functional properties and bioactivity
Ph.D
694955 BÜŞRA GÜLTEKİN SUBAŞI 2021 Emerging approaches for non-thermal modification of proteins isolated from de-oiled sunflower cake
Yağsız ayçiçek küspesinden izole edilen proteinlerin modifikasyonu için yenilikçi ısıl olmayan yöntemler
Ph.D
693620 MERVE YAVUZ DÜZGÜN 2021 Formation of anthocyanin-rich black carrot extract loaded potato protein particles by ternary compressed CO2-ethanol-water mixture extraction and PGSS-drying
Üçlü sıkıştırılmış CO2-etanol-su karışımı ekstraksiyonu ve PGSS-kurutma ile antosiyanince zengin kara havuç özütü yüklü patates proteini partikülleri oluşumu
Ph.D
693514 GÜLAY ÖZKAN 2021 Effects of novel food processing techniques on bioaccessibility and transepithelial transport of cranberrybush polyphenols
Yeni gıda işleme tekniklerinin gilaburuda bulunan polifenollerin biyoerişilebilirliği ve bağırsak taşınımları üzerindeki etkileri
Ph.D
675718 ESRA KOCAMAN 2021 Encapsulation and release of amino acids in double emulsions
Amino asitlerin çoklu emülsiyonlarda enkapsülasyonu ve salımı
Ph.D
671453 KADİR ÇINAR 2021 Ozmotik membran distilasyon sisteminde galaktooligosakkarit sentezinin optimizasyonu ve kinetik modellenmesi
Optimization and kinetic modelling of galactooligosaccharide synthesis in osmotic membrane distillation system
Ph.D
668830 SENA BAKIR 2021 Phenolic and carotenoid profiles of tomatoes collected from different parts of Turkey and antioxidant properties of dried tomatoes
Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan domateslerde karotenoid ve fenolik profillerinin belirlenmesi ve kurutulmuş domateslerde antioksidan özelliklerin incelenmesi
Ph.D
629685 ATEFEH KARIMIDASTJERD 2020 Production of a casinomacropeptide concentrate from sweet whey and usage in a milk-like drink
Tatlı peyniraltı suyundan kazeinomakropeptid konsantresinin üretimi ve süte bezer bir içecekte kullanımı
Ph.D
612682 ZEHRA GÜLSÜNOĞLU 2019 Valorization of industrial food wastes by production of phenolic antioxidants via fermentation with newly isolated Aspergillus spp.
Endüstriyel gıda atıklarının yeni izole edilmiş Aspergillus spp. ile fermantasyonu yoluyla fenolik antioksidanların üretiminde değerlendirilmesi
Ph.D
579832 ALEV YÜKSEL BİLSEL 2019 Production and encapsulation of MLM-type structured lipids and application in kefir product
MLM-tipte yapılandırılmış yağların üretimi, enkapsülasyonu ve kefir ürününe uygulanması
Ph.D
540197 DENİZ TURAN KUNTER 2018 Taze meyve sebze ürünlerinin modifiye atmosferde paketlenmesine yönelik ambalaj malzemesi geliştirme
Development of a packaging material for modified atmosphere packaging of fresh produce products
Ph.D
517692 CEREN DAŞKAYA DİKMEN 2018 Soğukta aktif enzim üretimi ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü biyoaktif peptit eldesinde kullanılması
Cold active enzyme production and its utilization on angiotensin converting enzyme inhibitory bioactive peptide
Ph.D
509855 AYLİN MET ÖZYURT 2018 Effect of pre-concentration technique on the extraction of volatile compounds in beef and changes in quality parameters under dynamic storage conditions
Çiğ etten uçucu bileşenlerin ekstraksiyonunda ön konsantrasyon tekniğinin etkisi ve dinamik muhafaza şartları altında kalite parametrelerinin değişimi
Ph.D
486586 AYŞEGÜL MUTLU İNGÖK 2018 Bazı esansiyel yağların Campylobacter spp. üzerine antimikrobiyal etkilerinin ve etki mekanizmalarının incelenmesi
Investigation the antimicrobial activities and mechanisms of action of essential oils against Campylobacter spp.
Ph.D
486566 TUĞBA ÖZDAL 2017 Investigating the antioxidant and antibacterial properties of propolis and its potential use in some food products
Propolisin antioksidan ve antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi ve gıda ürünlerinde potansiyel kullanımı
Ph.D
486564 BURCU GÜLDİKEN 2017 Effects of liposome encapsulation, spray drying, and ascorbic acid presence on color stability of black carrot anthocyanins
Lipozom enkapsülasyonu, püskürtmeli kurutma ve askorbik asit varlığının kara havuç antosiyaninlerinin renk stabilitesine etkisi
Ph.D
465407 AYŞE SAYGÜN 2017 Optimization of Production Parameters for Single Cell Oil and Metabolite Production from Yarrowia lipolytica Strains
Yarrowia lipolytica Suşlarından Tek Hücre Yağı ve Metabolit Üretim Parametrelerinin Optimizasyonu
Ph.D
458873 AYSUN YÜCETEPE 2017 Spirulina platensis proteins: Functional and physicochemical properties, angiotensin-I converting enzyme inhibitory activity, bioavailability and encapsulation studies
Spirulina platensis proteinleri: Fonksiyonel ve fizikokimyasal özellikleri, anjiyotensin-I dönüştürücü enzim inhibitor aktivitesi, biyoyararlılığı ve enkapsulasyon çalışmaları
Ph.D
444234 SENEM KAMİLOĞLU BEŞTEPE 2016 Study of bioavailability and bioactivity of black carrot polyphenols using digestion models combined with a novel co-culture model of intestinal and endothelial cell lines
Yeni bir bağırsak ve endotelyal hücre ko-kültür modeli ile sindirim modellerinin birlikte kullanılarak kara havucun biyoyararlılık ve biyoaktivitesinin çalışılması
Ph.D
439574 ESRA DOĞU BAYKUT 2016 Ultraviyole ve ozon uygulamalarının baharatların dekontaminasyonu ve kalitesi üzerine etkileri
Effects of ultraviolet and ozone applications on the decontamination and quality of spices
Ph.D
421193 CELALE KIRKIN 2015 Gama ışınları ve modifiye atmosferde ambalajlamanın bazı baharatların sterilizasyonu ve kalitesi üzerine etkileri
The effects of gamma irradiation and modified atmosphere packaging on sterilization and quality of some spices
Ph.D
398080 ZEYNEP TACER CABA 2015 Functional properties and quality parameters of grape extract powder substituted bread and extruded products
Fonksiyonel üzüm ekstraktı içeren ekmek ve ekstrüde ürünlerin fonksiyonel özelikleri ve kalite parametreleri
Ph.D
363691 MİNE ÖZGÜVEN 2014 Functional chocolate development: Enrichment of dark chocolate with nano-liposome encapsulated antioxidants, and/or pro- and pre-biotics, bioavailability studies
Fonksiyonel çikolata geliştirilmesi: Bitter çikolatanın nano-lipozomla enkapsüle edilen antioksidanlarla, ve/veya pro- ve pre-biyotiklerle zenginleştirilmesi, biyoyararlılık çalışmaları
Ph.D
335697 GAMZE TOYDEMİR 2013 The effects of nectar processing on sour cherry antioxidant compounds: Changes in metabolite profile and bioavailability
Nektar işleme prosesinin vişnedeki antioksidan bileşikler üzerindeki etkisi: Metabolit profili ve biyoyararlılıktaki değişimlerin incelenmesi
Ph.D
332852 AYŞE KARADAĞ 2013 Design of nanosized food delivery systems for antioxidants by using nanoemulsion, nanosuspension and layer by layer depositing of liposomes
Antioksidanlar için nanoboyutta gıda taşınım sistemlerinin nanoemülsiyon, nanosüspansiyon ve kat-kat kaplanma tekniği ile hazırlanan lipozomların tasarımı
Ph.D
315420 GÖZDE DALKILIÇ KAYA 2011 Süt ürünleri ve bebek mamalarında Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) varlığının araştırılması ve gelişmesine sıcaklık ve şeker çeşitlerinin etkisi
Occurence of Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) in dairy products and baby food and effect of temperature and sugar types on growth
Ph.D
310712 BANU BAYRAM 2011 Effect of a diet rich in olive oil phenolics on age-related changes in mouse model of ageing and HPLC analysis of olive oil phenolics with electrochemical detector
Zeytinyağı fenoliklerince zengin diyetin yaşlanması hızlandırılmış fare modelinde yaşlanmaya bağlı değişiklikler üzerine etkisi ve zeytinyağındaki fenolik maddelerin elektrokimyasal dedektör ile HPLC analizi
Ph.D
295424 AYLİN SEYLAM KÜŞÜMLER 2011 Ultraviyole (UV-C) ışını uygulamasının patlıcan ve salatalıklarda soğuk zararlanması üzerine etkisi
Effects of ultraviolet (UV-C) light applications on the chilling injury in eggplant and cucumbers
Ph.D
349584 HATİCE İMGE OKTAY 2010 Aspergillus izolatlarının tanısı, mikotoksijenik özelliklerinin belirlenmesi, sıcaklık ve sürenin incirde aflatoksin ve siklopiazonik asit oluşumuna etkisi
Identification of Aspergillus isolates, determination of mycotoxigenic properties, effects of temperature and time on aflatoxin and cyclopiazonic acid formation in figs
Ph.D
315400 DİLEK ARDUZLAR 2010 Organik buğday ekmeğinin karakterizasyonu
Characterisation of organic wheat bread
Ph.D
293888 GÜLÇİN DAZKIR 2010 Zeytin ve zeytinyağında mikotoksin varlığı, siyah zeytinde A. carbonarius ve P. verrucosum tarafından okratoksin a oluşturulmasına sıcaklığın etkisi
Mycotoxins in olive and olive oil, effect of temperature on ochratoxin a production by A. carbonarius and P. verrucosum in black olive
Ph.D
293870 PERİHAN YOLCI ÖMEROĞLU 2010 Estimation of uncertainty of individual steps in pesticide residue analysis
Pestisit analiz aşamalarında belirsizliklerin tahminlenmesi
Ph.D
293753 HURİ İLYASOĞLU 2009 Ayvalık ve Memecik zeytinyağlarının coğrafi işaretleme amacıyla karakterizasyonu
Characterization of Ayvalik and Memecik olive oils for geographical indication
Ph.D
252383 HARİKA ÇANKAYA 2009 Bazı doğal antimikrobiyal bileşiklerin Salmonella enteritidis, Escherichia coli O157:H7 ve Listeria monocytogenes üzerine etkinliğinin taze tavuk eti sisteminde incelenmesi
The investigation of some natural antimicrobial compounds on activities of Salmonella enteritidis, Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes in fresh chicken meat systems
Ph.D
252408 ESRA ÇAPANOĞLU 2008 Changes in antioxidant profiles, metabolites and enzymes during development of tomato fruit and tomato paste processing
Domatesin olgunlaşması ve salçaya işlenmesi sırasında antioksidan profili, metabolitleri ve enzimlerde meydana gelen değişimlerin incelenmesi
Ph.D
252366 GÖKHAN BİNGÖL 2008 The effects of different pretreatments on drying rate and color kinetics of convective and microwave assisted convective drying of thompson seedless grapes
Farklı önişlemlerin thompson çekirdeksiz üzümlerinin mikrodalga yardımlı konvektif ve yalnız konvektif kurutulması sırasında kurutma ve renk kinetiği üzerine olan etkilerinin incelenmesi
Ph.D
252201 HATİCE FUNDA KARBANCIOĞLU GÜLER 2008 İncirde okratoksin A ve fumonisin oluşumunun incelenmesi
Determination of ochratoxin A and fumonisin production in figs
Ph.D
252158 F. EBRU FIRATLIGİL DURMUŞ 2008 Kırmızı biber tohumunun endüstriyel olarak değerlendirilmesi: Protein ekstraksiyonu, fonksiyonel özellikleri ve mayonez üretiminde kullanımı
Industrial utilization of red pepper seeds: Protein extraction, functional properties, application in mayonnaise production
Ph.D
223706 DİLARA NİLÜFER 2007 Soya ürünlerindeki fonksiyonel bileşenlerin karakterizasyonu ve soya ekmeği özelliklerine etkilerinin incelenmesi
Characterization of functional components in soy products and evaluation of their effects on soy bread properties
Ph.D
216807 NEŞE ŞAHİN YEŞİLÇUBUK 2007 Anne sütü yağına benzer yapılandırılmış yağ üretimi
Production of structured lipids resembling human milk fat triaclyglycerols
Ph.D
152290 HÜLYA ÖLMEZ 2004 Modeling the growth kinetics of Bacillus cereus as a function of temperature, pH, sodium lactate and sodium chloride concentrations
Bacillus cereus'un çoğalma kinetiğinin sıcaklık, pH, sodyum laktat ve sodyum klorür konsantrasyonlarına bağlı olarak modellenmesi
Ph.D
112230 FERDA SEYHAN 2001 Properties and thermal inactivation kinetics of lipase and peroxidase from hazelnut in relation to natural hazelnut meal stability
Natürel fındık unundaki acılaşma ile ilgili olarak fındık lipaz ve peroksidaz enzimlerinin etkisizleştirme kinetiği
Ph.D
112225 MURAT ÖZDEMİR 2001 Mathematical analysis of color changes and chemical parameters of roasted hazelnuts
Kavrulmuş fındıkların renk değişiminin ve kimyasal parametrelerinin matematiksel analizi
Ph.D
100754 BERAAT ÖZÇELİK 2000 Biberiye (Rosmarinus officinalis) antioksidantlarının fındık firesinin raf ömrü geciktirmedeki önemi
The Effect of rosemary (rosmarinus officinalis) antioxidants on prolonging the shelf life hazenult purce
Ph.D